..Loading...

Thêm văn bản trên ảnh

Thêm văn bản trên ảnh
Thêm văn bản trên ảnh.

Để bắt đầu viết về ảnh, chỉ tải ảnh của bạn lên và nhập văn bản bạn muốn đặt.

Khởi đầu

Hiệu ứng để đưa văn bản lên ảnh trực tuyến. Viết trong ảnh rất dễ dàng, chỉ cần tải ảnh lên và làm theo một vài bước đơn giản. Bạn có thể chọn các loại phông chữ, màu sắc và kích thước của đường viền giữa nhiều kiểu khác nhau có sẵn, rất dễ dàng để viết văn bản trên ảnh với các phông chữ và kích thước khác nhau.