..Loading...

Tạo hiệu ứng màu cờ Wiphala của Bolivia

Tạo hiệu ứng màu cờ Wiphala của Bolivia

Tạo hiệu ứng màu cờ Wiphala trên ảnh hồ sơ của bạn trực tuyến và miễn phí.

Khởi đầu

Tạo hiệu ứng màu cờ Wiphala trên ảnh hồ sơ của bạn và hỗ trợ cộng đồng bản địa của Bolivia. Với hiệu ứng này, bạn có thể tùy chỉnh ảnh đại diện của mình bằng 7 màu của lá cờ đại diện cho cư dân của dãy núi Andes và đặt biểu tượng này cho ảnh của bạn với cờ Wiphala lên đằng trước.